About Us Pharmacy
 

Write Your Query

Sataw Complex,
Saswad Road,
Hadpsar,
Pune - 411 028.

Timings

5 pm To 9pm

Email

ysbhatambre@gmail.com


List of Ayurvedic Medicines Prepared By Dr. Yogesh Bhatambre!
Aasava / Arishta

1.Abhyarishta
2. Ashvagandharishta
3. Ashokarishta
4. Dashmoolaarishta
5. Drakshaasava
6. Kumariasava
7. Kutajarishta
8. Punarnavasava
9. Vidangarishta

Kwath / Syrup

10. Amlapitta Kadha
11. Balanta Kadha
12. Brahmi Prash
13. Balakadu
14. Cough Syrup
15. Guduchyadi Kadha
16. Mahamanjishthadi Kadha
17. Maharasnadi Kadha
18. Vala Syrup
19. Varunadi Kadha

Avaleha / Kalpa

20. Chyavanaprasha Avaleha
21. Dadimaavaleha
22. Gulakanda
23. Haridrakhandapaka 24. Moraawala
25. Shatavari Kalpa

Bhasma / Kupipakwa Rasayan

26. Abhraka Bhasma
27. Ajasthi Bhasma
28. Godanti Bhasma
29. Kasis Bhasma
30. Kapardika Bhasma
31. Kukkutaandatwaka Bhasma
32. Loha Bhasma
33. Mugdha Rasa
34. Mouktika Bhasma
35. Naag Bhasma
36. Rajata Bhasma
37. Rasasindura
38. Samirpannaga Rasa
39. Suvarna Bhasma
40. Suvarnamakshik Bhasma
41. Shankha Bhasma
42. Shauktik Bhasma
43. Taamra Bhasma
44. Trivanga Bhasma
45. Vanga Bhasma

Bharad

46. Chvyanprash Bharad
47. Dashmoola Bharad
48. Haritkyadi Bharad
49. Herbal Tea
50. Lekhan Basti
51. Pathyadi Bharad
52. Panchtikta Bharad
53. Panchkol Bharad
54. Prameha Kadha Bharad
55. Rajyapan Basti Bharad
56. Rasapachak Bharad
57. Raktapachak Bharad
58. Rasnapanchak Bharad
59. Punarnavashtak Bharad
60. Triphala Bharad

Choorna

61. Avipattikar Choorna
62. Bhaskarlavan Choorna
63. Dantamanjan
64. Gandharva Haritaki Choorna
65. Hingwashtak Choorna
66. Karpuradi Choorna
67. Laksha Godandi Choorna
68. Pushyanug Choorna
69. Samudradi Choorna
70. Sitopaladi Choorna
71. Sukhasarak Choorna
72. Triphala Choorna
73. Trikatu Choorna

Guggul Kalpa

74. Amrutadi Guggulu
75. Gokshuradi Guggulu
76. Kaishor Guggulu
77. Kanchnar Guggulu
78. Punarnava Guggulu
79. Simhnad Guggulu
80. Triphala Guggulu
81. Yograj Guggulu
82. Vacha Guggulu

Guti/Vati Kalpa

83. Agnitundi Vati
84. Arjuna Vati
85. Asthikalpa Vati
86. Argvadhakapila Vati
87. Aarogyavardhini Vati
88. Bolbadha Rasa
89. Chandrakala Rasa
90. Chandraprabha Vati
91. Gandhak Rasayana
92. Gandhavini Vati
93. Garbhapal Rasa
94. Gomutra Haritaki Vati
95. Jatamansi Capsules
96. Jwar Guti
97. Kamdhudha Rasa
98. Kankayan Guti
99. Khadiradi Vati
100. Krumikuthar Rasa
101. Latakaranj Vati
102. Laghusutshekar Rasa
103. Laghumalini Vasant Rasa
104. Lavangadi Vati
106. Mouktik Kamdudha Rasa
107. Pachak Vati
108. Panchamrut Guti
109. Pimpalmool Vati
110. Rajapravartini Vati
111. Raktposhak Vati
112. Raktasudharak Vati
113. SC3 (Bilvadi Vati)
114. Sanjivanee Vati
115. Sanshamani Vati
116. Sarpagandha Vati
117. Shankha Bhasma Vati
118. Shankha Vati
119. Shwaskuthar Ras
120. Sukshma Triphala
121. Suvarna Sutshekhar Rasa
122. Sutshekhar Rasa
123. Suvarna Malini Vasant
124. Shilajit Rasayana
125. Vatgajendrasinha Vati
126. Vatvidhvansa Rasa
127. Vishtinduk Vati

External Application

128. Dashang Lepa
129. Dashang Dhoop
130. Hirva Lepa
131. Lep Goli
132. Mukhakanti Lepa
133. Sarjarasa Malhar
134. Shikekai Choorna
135. Sugandhi Utane / Udvartan

Kshar / Mashi / Satva

136. Aamalki Mashi
137. Apamarg Kshar
138. Chincha Kshar
139. Gudoochi Sattva
140. Triphala Mashi

Parpati Kalpana

141. Bhallatak Parpati
142. Kuda Parpati
143. Panchamrut Parpati
144. Rasa Parpati

Sneha Kalpana (Ghrita)

145. Dadimadi Ghrita
146. Dashmoola Ghrita
147. Panchtikta Ghrita
148. Phala Ghrita
149. Savrdhana Ghrita
150. Shatdhaut Ghrita
151. Shatavari Ghrita
152. Triphala Ghrita
153. Yashtimadhu Ghrita

Sneha Kalpana (Taila)

154. Aanu Taila
155. Aargvadha Taila
156. Amrutbindu Taila
157. Bahubeej Taila
158. Bala Taila
159. Bilva Taila
160. Chandanbalalakshadi Taila
161. Chukra Taila
162. Dadimadi Taila
163. Hair Oil
164. Hingutriguna Taila
165. Irimedadi Taila
166. Jatamansi Taila
167. Jatyadi Taila
168. Karanj Taila
169. Mash Taila
170. Narayana Taila
171. Nirgundi Taila
172. Nilibhrungadi Taila
173. Padmakadi Taila
174. Paribhadra Taila
175. Pind Taila
176. Sahchar Taila
177. Samvhan Taila
178. Shadabindu Taila
179. Utkleshan Basti
180. Vacha Taila
181. Vishgarbha Taila
182. Vrunropan Taila
183. Vrunshodhan Taila


Copyright 2010-2013 Ayurvedic Treatment Pune. All Rights Reserved.website designing by webclincher.com